Herstart van de school op 11 mei

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat een heerlijk moment dat we u en de kinderen kunnen vertellen dat ook wij maandag 11 mei weer opengaan! Toch is het ook met gemengde gevoelens. Ook na de meivakantie zal het onderwijs immers niet zijn zoals we gewend waren.

In dit bericht willen we u graag globaal op de hoogte brengen van de manier waarop wij het onderwijs de eerste weken na de meivakantie willen vormgeven. De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op, en er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de periode waarvoor deze werkwijze zal gelden.

We gaan ervan uit dat de hieronder beschreven werkwijze geldt vanaf 11 mei aanstaande. Mocht dat anders worden, dan hoort u dat van ons. In de tweede week van de meivakantie ontvangt u van de school per email meer informatie over hoe het onderwijs wordt vormgegeven en (organisatorische) regels die daarbij zullen gelden.

We verzoeken u die e-mail met nadere toelichting voordat de school weer start alvast met uw kind(eren) te bespreken.

Wij houden ons voor de invulling van het onderwijs tijdens deze periode met Corona maatregelen vanzelfsprekend aan de regels die hiervoor zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Deze regels zijn nader uitgewerkt in het protocol dat de PO-Raad met anderen heeft opgesteld over het opstarten van het basisonderwijs. Dit protocol kunt u vinden op onze website, onder Coronamaatregelen.

Voor informatie voor ouders en leerlingen met betrekking tot onderwijs tijdens de Corona periode kunt u ook terecht de site van de Rijksoverheid.

Manier van lesgeven
In navolging van het kabinetsbesluit, streven wij ernaar de kinderen 50% van de lestijd op school les te geven. Na de meivakantie zullen halve groepen hele dagen naar school gaan. Wij hebben hiervoor de groepen in tweeën gesplitst: groep A en groep B. Broertjes en zusjes zijn altijd ingedeeld in dezelfde helft. Dus of allemaal in een A groep, of allemaal in een B groep.

In de persoonlijke mail die u ontvangen heeft staat de groepsindeling voor uw kind.

Groep A krijgt in de eerste week op maandag en donderdag les op school, groep B op dinsdag en vrijdag. De week daarna worden de groepen A en B omgewisseld. Op de niet-schooldagen en de woensdagen krijgt iedereen thuisonderwijs (zoals we dat nu ook al doen). Op die manier worden de dagen eerlijk verdeeld, en kunnen de leerkrachten op woensdag voorbereidingen treffen voor het afstandsonderwijs, werk nakijken, overleggen, et cetera.

In Google Classroom (groepen 3-8) wordt door de leerkrachten ook aangegeven welke groepen (A of B) op welke dagen op school worden verwacht. Bij de kleutergroepen wordt dat via Parnassys gecommuniceerd.

Er is veel zorg besteed aan het maken van een indeling en het bij elkaar houden van kinderen uit hetzelfde gezin. Daarnaast is het schema nu zo ingericht dat veiligheid van team en kinderen optimaal is gewaarborgd. Er is daarom geen mogelijkheid om af te wijken van het door de school opgestelde schema. Ook onderling ruilen is niet mogelijk. Wij verzoeken u vriendelijk hiervoor begrip te hebben en het schema te respecteren.

Andere lestijden
Het verzoek vanuit de overheid is om kinderen 50% lestijd op school aan te bieden. De school heeft gekozen om alle leerlingen op woensdagen thuis te laten werken. Om op 50% lestijd uit te komen, zijn de lestijden iets verruimd.

De kinderen zullen op hun schooldagen les hebben van 8.30 tot 15.15 uur. De kinderen worden op het plein verwacht om 8.25 uur. Ouders blijven conform de richtlijnen buiten het hek en buiten de school. De school gaat dicht om 8.30 uur. Details omtrent het halen en brengen volgen in een volgende email.

De lunchpauze is drie kwartier, verspreid tussen 12.00 en 13.00 uur. We gaan er hierbij vanuit dat de meeste kinderen net als nu op school blijven eten. Ook hierbij geldt, hoe minder ouders onderweg zijn, hoe beter het is tegen de mogelijke verspreiding van het virus. De MR heeft ingestemd met de (tijdelijke) wijziging van de schooltijden.

BSO
De rijksoverheid heeft aangegeven dat kinderen die regulier ook BSO afnemen, recht hebben op BSO op de dagen waarop zij naar school gaan. De kinderopvangorganisaties die in Voorschoten actief zijn volgen vanzelfsprekend dit beleid. Voor kinderen met ouders in cruciale beroepen blijft de opvangmogelijkheid bij beide opvangorganisaties gelijk. Wij rekenen op uw begrip.

Opvang voor kinderen van ouders uit vitale beroepen
Ook in de periode na de meivakantie blijft de mogelijkheid tot opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Omdat de klaslokalen en de leerkrachten weer bezet zijn door kinderen die op school les krijgen, gaan we de richtlijnen van de overheid strikter hanteren. Op de dagen dat de kinderen die opvang nodig hebben niet ingedeeld zijn voor les op school, kunnen zij opgevangen worden in het BSO-lokaal indien zij:
>    twee ouders hebben met cruciale beroepen, binnen één huishouden, op dagen dat de ouders aan het werk zijn;
>    één ouder hebben met een cruciaal beroep en de ouders zelf echt geen opvang kunnen regelen, op de dagen dat de ouder in het cruciale beroep aan het werk is;
>    ouders hebben aangetoond op welke dagen de ouder met cruciaal beroep werkzaam is.

Recht op opvang is er niet voor de dagen dat de ouder met het cruciale beroep niet werkt.

Wij horen graag uiterlijk maandag 4 mei of u gebruik moet maken van de opvanggroep en voor welke dagen, zodat wij voor opvangkrachten kunnen zorgen. Maakt u alstublieft in uw aanmelding aantoonbaar dat u hierop recht heeft. We vragen u ook hierin om uw begrip.

We beseffen dat dit erg veel informatie is, en tegelijk dat u wellicht toch nog meer vragen heeft. Zoals hierboven aangegeven, ontvangt u in de tweede week van de meivakantie een uitgebreide mail met meer praktische informatie, die waarschijnlijk een deel van de nu levende vragen zal wegnemen. De school heeft voor de nadere invulling van details nog even tijd nodig. Wij vragen u dan ook uw mail in de gaten te houden voor de meest recente updates.

We realiseren ons heel goed dat we opnieuw een beroep doen op ieders flexibiliteit. Maar alleen met elkaar kunnen wij zorgen voor de veiligheid en gezondheid van ons allen. Wij danken u dan ook voor uw medewerking.

Voor nu: we hopen dat u tijd kunt vinden om even uit te rusten. Even geen thuiswerkopdrachten, geen opdrachten via Classroom. Wel nieuwe energie opdoen voor de periode daarna!
Goede weken gewenst en graag tot ziens (op afstand…) in mei!

Hartelijke groet,

Namens bestuur en directie,

Karin van Schalkwijk

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl