Informatie over het weer opstarten van het fysieke onderwijsBeste ouder(s), verzorger(s),

Na een lange tijd van thuisonderwijs en hopelijk nog een paar mooie laatste vakantiedagen, is het dan eindelijk zover: de school mag weer open! We kijken ernaar uit om de kinderen weer te zien, en stellen tegelijk alles in het werk om uiterst zorgzaam met iedereen en alle voorschriften om te gaan. We willen u dan ook vragen deze mail goed met uw kind(eren) te bespreken, zodat ook zij weten wat wij van hen verwachten en wat zij van ons mogen verwachten.

Bekijk ook vooral het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=v9g_WIcnA3c

Hoe ziet de opstart eruit op de Nuts?
Zoals we u voor de vakantie gemaild hebben, kunnen alle kinderen in de week van 11 mei weer naar school. Per klas zijn alle leerlingen verdeeld in een groep A en groep B. De week van 11 mei gaat groep A op maandag en donderdag naar school, en groep B op dinsdag en vrijdag. De week van 18 mei wisselen ze, en gaat groep B dus op maandag naar school en groep A op dinsdag. (Die week is iedereen vanwege Hemelvaart vrij op donderdag en vrijdag, dus zowel groep A als groep B heeft dan één dag geen les op school). Voorlopig wisselen groep A en B zo elke week. Op woensdag wordt er alleen thuisonderwijs verzorgd, de leerkrachten zullen deze dag gebruiken om alle benodigde voorbereidingen te treffen om zowel fysiek als op afstand goed onderwijs te kunnen verzorgen. Daarnaast onderhouden ze op deze dag contact met enkele leerlingen van hun klas.

Op de dagen dat de kinderen niet op school zijn, zullen zij op dezelfde manier les krijgen als vóór de vakantie. In Google Classroom (groepen 3-8) geven de leerkrachten ook aan welke groep (A of B) op welke dagen op school wordt verwacht. Bij de kleutergroepen wordt dat via Parnassys gecommuniceerd. Zoals eerder genoemd, geven de richtlijnen aan dat de samenstelling van de groepen A en B niet gewijzigd kan worden. Deze is met zorg samengesteld en we kunnen dus geen gehoor geven aan eventuele verzoeken om te ruilen.

Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen ook weer gymles. Vooralsnog zal dit op het schoolplein zijn. De kinderen hoeven zich hiervoor niet speciaal om te kleden, maar we vragen u wel hen die dag sportief gekleed naar school te laten komen, met schoenen waarmee gesport kan worden (en die dagen dus niet op slippers).

Aangepaste schooltijden
Voor de komende periode zijn de schooltijden aangepast om dichter bij de aangeraden 50% lestijd op school te komen. De pauze is voor de onderbouw korter dan normaal, omdat wordt aangeraden dat alle leerlingen op school blijven:

 • De school start om 8.30 en eindigt om 15.15 uur.
 • De lunchpauze is van 12.15 tot 13.00 uur, waarbij de groepen afwisselend eten en buiten zijn.

We gaan er vanuit dat de kinderen op school blijven lunchen, om zo min mogelijk beweging de school in en uit te hebben.

Afstand
Kinderen hoeven binnen hun eigen groep A of B onderling geen rekening te houden met de 1,5 meter afstand. Tussen kinderen en de volwassenen in de school moet deze afstand wel zo veel mogelijk in stand gehouden worden. Dit houdt in dat we de plekken in de klas zo bepalen dat de leerkracht met veilige afstand door de klas kan lopen. Wijs uw kind(eren) alstublieft op de intentie om afstand te houden tot de volwassenen in de school. U kunt hun ook vast vertellen dat looprichtingen in de school met pijlen zijn aangegeven om zo beter afstand te kunnen houden.

Aankomst en naar huis gaan van de kinderen
De kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. Wanneer dit nog niet kan, dan worden ze door hooguit 1 volwassene begeleid. We verzoeken u waar mogelijk lopend of met de fiets te komen, en die fiets niet te parkeren op het trottoir in de buurt van de ingangen van het hek. De kinderen parkeren hun fiets zoals voorheen op de daarvoor bestemde plek op het schoolplein. Mocht u toch met de auto moeten komen, parkeer deze dan zo dat er voldoende ruimte is om afstand te houden.

Ouders of verzorgers komen niet op het schoolplein en houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. Ze nemen op een zo groot mogelijke afstand van het hek afscheid van hun kind(eren) en laten hen zelf het schoolplein op lopen. Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein en vanaf 08.25 uur staan de leerkrachten ‘hun’ kinderen op te wachten in een speciaal vak voor hun groep. We verzoeken u ook echt niet eerder te komen!

De groepen gaan één voor één naar binnen en daar lopen de kinderen direct door naar het eigen lokaal. Hun jas en tas nemen ze mee de klas in. Eten en drinken blijven in de eigen tas tot het moment dat het genuttigd wordt.

Om 15.15 uur is de school uit en komen de groepen één voor één naar buiten. De leerkrachten van groep 1 t/m 7 zullen hun leerlingen hierbij begeleiden. We wijzen erop dat ook op dit moment ouders of verzorgers niet op het schoolplein komen. We adviseren u, indien nodig, een punt buiten het hek af te spreken met uw kind(eren) waar zij opgehaald worden. Ook het halen gebeurt door hooguit 1 volwassene.

Route buiten de school
Om ook buiten de school zo goed mogelijk afstand te kunnen houden, vragen we u om de rij- en looprichtingen vanaf de Elstlaan/ Oude Adegeesterweg richting de rotonde/ Bachlaan aan te houden (zoals ook de rijrichting voor het autoverkeer is).

Komt u lopend of met de fiets vanaf de kant van de rotonde, wilt u dan via het trottoir en het fietspad aan de overkant van de school doorlopen/-fietsen tot aan de Oude Adegeesterweg en daar oversteken.

Alleen als we allemaal van goede wil zijn, kunnen we voldoende afstand van elkaar houden. We gaan uit van uw begrip en medewerking! 

Gezondheid
Om veilig te kunnen opstarten is het uiteraard belangrijk dat we zorgzaam omgaan met ieders gezondheid: die van de kinderen, maar ook die van de teamleden en die van u als ouders/verzorgers. Hierom hanteren wij de volgende maatregelen, gebaseerd op de adviezen en richtlijnen van het RIVM:

 • Leerlingen en teamleden met corona-gerelateerde klachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid, koorts) blijven thuis. 
 • Leerlingen en teamleden met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD. 
 • Leerlingen en teamleden die behoren tot een risicogroep of van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing in overleg met de school). 
 • Wanneer leerkrachten constateren dat een leerling corona-gerelateerde klachten vertoont, zullen de ouders gebeld worden om het kind op te halen. Ook dan mag een ouder niet de school in maar brengen wij het kind naar buiten.
 • Een leerling moet tenminste 7 dagen thuisblijven en uitzieken, en mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Wanneer een leerkracht corona-gerelateerde klachten vertoont of om een andere reden ziek thuisblijft, betekent dit dat deze groep thuisonderwijs zal krijgen, tenzij we vervanging kunnen regelen. U hoort dat waar mogelijk een dag van tevoren.

Hygiëne
We gaan er vanuit dat de kinderen hun handen gewassen hebben voor vertrek thuis. De kinderen moeten op school in ieder geval hun handen wassen bij aanvang van de lessen, na toiletgebruik, na buitenspelen en voor het eten. In iedere groep zijn ontsmettingsdoekjes aanwezig om de tafels en chromebooks zo nodig extra schoon te maken en om materialen die vaak gebruikt worden te kunnen reinigen. Deurklinken, toiletten et cetera worden extra gereinigd. Voor de leerkrachten zijn handschoenen aanwezig om te gebruiken bij ‘ongelukjes’ bij leerlingen en is er desinfecterende handgel voor hen aanwezig.

Materialen
De chromebooks die nu thuis zijn, blijven thuis voor de dagen dat de kinderen niet op school zijn. Er mogen geen knuffels of ander speelgoed van thuis worden meegenomen.

Jarigen
Voor jarige kinderen blijft het natuurlijk erg leuk te kunnen trakteren wanneer zij jarig zijn. Hiervoor hebben we de volgende afspraken gemaakt wanneer kinderen dit willen:

 • De traktaties zijn houdbaar en verpakt.
 • De jarige moet ze zelf kunnen dragen: er gaan geen ouders mee het schoolplein op/ de school in.
 • De jarige gaat niet de klassen rond, de leerkrachten zorgen zelf dat de verjaardagskaart door de aanwezige teamleden getekend wordt.
 • Ouders mogen zelf aangeven of ze voor de aanwezige, halve, klas traktaties willen verzorgen, of ook voor de andere helft, en die op de tafeltjes achterlaten.Kinderen die jarig geweest zijn in de afgelopen weken en willen trakteren, kunnen dit doen op een moment dat in overleg met de leerkracht bepaald wordt.

Opvang voor kinderen van ouders uit vitale beroepen
Ook in deze periode blijft de mogelijkheid tot opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen. Omdat de klaslokalen en de leerkrachten weer bezet zijn door kinderen die op school les krijgen, gaan we de richtlijnen van de overheid strikter hanteren. Op de dagen dat de kinderen die opvang nodig hebben niet ingedeeld zijn voor les op school, kunnen zij opgevangen worden in het BSO-lokaal indien:

 • zij twee ouders hebben met cruciale beroepen, binnen één huishouden, op dagen dat de ouders aan het werk zijn;
 • zij één ouder hebben met een cruciaal beroep  en de ouders zelf echt geen opvang kunnen regelen, op de dagen dat de ouder in het cruciale beroep aan het werk is;
 • de ouders hebben aangetoond op welke dagen de ouder met cruciaal beroep werkzaam is.

Recht op opvang is er niet voor de dagen dat de ouder met het cruciale beroep niet werkt.

Deze groep wordt apart opgevangen en zal zich conform de richtlijnen niet mengen met hun klasgenoten die in de andere groep les krijgen. Ook niet tijdens de pauzes.

Wij horen graag uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de betreffende week of u gebruik moet maken van de opvanggroep en voor welke dagen, zodat wij voor opvangkrachten kunnen zorgen. Toont u alstublieft in uw aanmelding aan dat u hierop recht heeft. We vragen u ook hierin om uw begrip. 

Contact met school
Nu we elkaar niet meer spontaan op het schoolplein kunnen spreken, is het extra belangrijk dat we bewuste afspraken maken voor de communicatie. Uiteraard horen we het graag als er thuis zaken spelen rond uw kind(eren). U kunt de groepsleerkracht hiervoor mailen via groepX@nutsbasisschool.nl. Als u dit vóór 8.00 uur doet, hebben zij tijd om hun mail voor die dag te checken. In geval van ziekte of coronaverschijnselen horen wij dit graag vóór 8.15 uur per mail of telefonisch. Dit kan ook met een boodschap op het antwoordapparaat. Wij hebben als school ook de plicht om de GGD op de hoogte te brengen als zich hier meerdere gevallen voordoen met coronasymptomen.

Mocht u bezorgd zijn over de veiligheid van uw kind op school, neemt u dan ook zeker contact op met ons. Wij denken graag met u mee.

Uiteraard mag u ook van ons verwachten dat wij, net als anders, contact zullen opnemen als er op school iets speelt rond uw kind. Ook als uw kind (zonder door u afgemeld te zijn) niet bij de start van de schooldag aanwezig is, zullen wij contact met u opnemen.

We zullen maandag- en dinsdagochtend alle kinderen uiteraard hartelijk welkom heten en gaan er samen met u en onze leerlingen alles aan doen om het fysieke onderwijs op school op een gezonde en veilige manier op te starten. Daarbij zullen we de eerste weken extra aandacht geven aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de groepsvorming zodat alle neusjes weer fijn dezelfde kant op staan.   

Mede namens het schoolteam:

Hartelijk groeten, een zonnig weekend gewenst en (eindelijk weer) tot volgende week!


Karin van SchalkwijkMedia
 • WelkomTerug
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl