Informatie over de volledige herstart scholen vanaf 8 juni

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben er lang naar uitgekeken en maandag is het dan zo ver: alle kinderen mogen weer tegelijk naar school! We zijn blij hen dan allemaal weer binnen te hebben. Tegelijk beseffen we maar al te goed hoe kwetsbaar die situatie nog is. We gaan wel weer open, maar zeker nog niet terug naar hoe het was.

Gezondheid en welbevinden staan voorop! Herstart van de scholen gaat dan ook gepaard met het nemen van maatregelen om daaraan tegemoet te komen. Daarom is het goed dat de onderwijsbonden en het ministerie gezamenlijk opnieuw een protocol hebben opgesteld met richtlijnen voor veiligheid en hygiëne. Dit protocol is een belangrijke leidraad geweest bij het opstellen van de plannen. U kunt het vinden in de bijlage en op onze website.

Uw hulp bij het in goede banen leiden van het weer allemaal samenkomen hebben we ook hard nodig!

Hoe ziet de start eruit op de Nuts vanaf 8 juni?


Schooltijden
De schooltijden waren in de afgelopen weken iets aangepast en schuiven nu weer deels terug:
ma-di-do-vrij: 8.30 - 15.00 uur
woe: 8.30 - 12.30 uur

Overblijven
Om het aantal reisbewegingen te verminderen, hebben we alle kinderen tot aan de zomervakantie aangemeld voor de TSO. Voor u komen hier geen extra kosten bij kijken.
De overblijftijden zijn 12.15 - 13.00 uur.

Aankomst en naar huis gaan van de kinderen
We merken dat de afspraken die we eerder gemaakt hebben her en der wat weggezakt zijn, dus we herhalen ze hierbij nogmaals. Deze afspraken zijn gebaseerd op het landelijke protocol. De scholen worden door handhavingsteams bezocht en gecontroleerd op het handhaven van de regels. Graag dus nogmaals uw aandacht hiervoor. Wees a.u.b. zorgzaam en geef elkaar de ruimte.

 • De kinderen komen nog steeds zoveel mogelijk zelfstandig naar school.
 • Wanneer dit nog niet kan, worden ze door hooguit 1 volwassene begeleid.
 • We verzoeken u waar mogelijk lopend of met de fiets te komen, en die fiets niet te parkeren op het trottoir in de buurt van de ingangen of tegen het hek.
 • De kinderen parkeren hun fiets zoals voorheen op de daarvoor bestemde plek op het schoolplein.
 • Mocht u toch met de auto moeten komen, parkeer deze dan zo dat er voldoende ruimte is om afstand te houden.
 • Ouders of verzorgers blijven buiten de hekken van het schoolplein en houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar. Ook na schooltijd geldt dat ouders of verzorgers het gebouw niet binnen mogen. Dat kan alleen bij hoge uitzondering en op afspraak.
 • Ouders nemen op een zo groot mogelijke afstand van het hek afscheid van hun kind(eren) en laten hen zelf het schoolplein op lopen. 
 • De ouder of verzorger vertrekt direct nadat het kind/de kinderen het schoolplein op zijn. 
 • Vanaf 8.20 uur is er toezicht op het plein en vanaf 8.25 uur staan de leerkrachten ‘hun’ kinderen op te wachten in een speciaal vak voor hun groep. We verzoeken u ook echt niet eerder te komen!
 • Ook bij slecht weer wachten de kinderen buiten (in het vak van de groep) op hun leerkracht.
 • De groepen gaan één voor één naar binnen* en daar lopen de kinderen direct door naar het eigen lokaal. Hun jas en tas nemen ze mee de klas in (behalve de kleuters en groep 3). Eten en drinken blijven in de eigen tas tot het moment dat het genuttigd wordt.
 • Om 15.00 uur is de school uit en komen de groepen één voor één naar buiten. De leerkrachten van groep 1 t/m 7 zullen hun leerlingen hierbij begeleiden. We wijzen erop dat ook op dit moment ouders of verzorgers buiten de hekken van het schoolplein blijven. We adviseren u, indien nodig, een punt buiten het hek af te spreken met uw kind(eren) waar zij opgehaald worden. Ook het halen gebeurt door hooguit 1 volwassene.
 • De kinderen blijven niet op het schoolplein spelen, maar gaan direct naar huis of naar de bso.

 * Om de kinderen meer te spreiden gaan de groepen 1-2 Blauw (o.l.v. de leerkracht) en de groepen 7 en 8 via de zijkant van de school naar binnen, waarbij groep 7 zich verzamelt in het vak op het verkeersplein.

Route buiten de school
Om ook buiten de school zo goed mogelijk afstand te kunnen houden, vragen we u om de rij- en looprichtingen vanaf de Prins Bernhardlaan/ Oude Adegeesterweg richting de rotonde/ Bachlaan aan te houden (zoals ook de rijrichting voor het autoverkeer is). We verzoeken u de Elstlaan zo veel mogelijk te vermijden om de Emmaus wat te ontzien.
Komt u lopend of met de fiets vanaf de kant van de rotonde, wilt u dan via het trottoir en het fietspad aan de overkant van de school doorlopen/-fietsen tot aan de Oude Adegeesterweg en daar oversteken.
Alleen als we allemaal van goede wil zijn, kunnen we voldoende afstand van elkaar houden. We gaan uit van uw begrip en medewerking!

Gezondheid
De school past de RIVM-adviezen en richtlijnen toe die gelden voor het onderwijs. Deze kunt u terugvinden in het protocol of op de site van het RIVM.

 • Een leerling met de volgende (luchtweg)klachten blijft thuis:
  • Neusverkoudheid
  • Hoesten
  • Moeilijk ademen/benauwdheid
  • Tijdelijk minder ruiken en proeven.
  • Een leerling met koorts boven 38 °C
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken.
 • De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school en de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Als een kind op school ziek wordt, wordt het direct door een ouder opgehaald. Ook eventuele broers/zussen gaan naar huis. Ook dan mag een ouder niet de school in maar brengen wij het kind (de kinderen) naar buiten.
 • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD, volgens het landelijk testbeleid en opgestelde uitgangspunten.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders in overleg met school en de behandelend arts).
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders in overleg met school en de behandelend arts).

NB: Wanneer een leerkracht corona-gerelateerde klachten vertoont of om een andere reden ziek thuisblijft, betekent dit dat deze groep (indien mogelijk) thuisonderwijs zal krijgen, tenzij we vervanging kunnen regelen. U hoort dat waar mogelijk een dag van tevoren.

Hygiëne
We gaan er vanuit dat de kinderen hun handen gewassen hebben voor vertrek thuis. De kinderen moeten op school in ieder geval hun handen wassen bij aanvang van de lessen, na toiletgebruik, na buitenspelen en voor het eten. In iedere groep zijn schoonmaakdoekjes aanwezig om de tafels en chromebooks zo nodig extra schoon te maken en om materialen die vaak gebruikt worden te kunnen reinigen. Deurklinken, toiletten et cetera worden extra gereinigd. Voor de leerkrachten zijn handschoenen aanwezig om te gebruiken bij ‘ongelukjes’ bij leerlingen en er is desinfecterende handgel voor hen aanwezig.

Afstand
Ook op school blijft het erg belangrijk de 1,5 meter afstand tussen volwassenen en leerlingen zo veel mogelijk in acht te nemen. Om die reden zijn binnen het gebouw looproutes aangegeven. De 1,5 m afstand tussen de kinderen onderling is in het protocol losgelaten, maar de leerkrachten houden hier onderling zeker rekening mee. Tussen leerkrachten en kinderen blijkt dit in de praktijk lastig te handhaven, zeker bij de jongere kinderen. Bij ongelukjes moeten we natuurlijk ingrijpen, maar ook bij het uitleg geven en kijken hoe iedereen het doet, kan de 1,5 meter in het gedrang komen. We vragen u hierbij om uw begrip. Om zo min mogelijk volwassenen in de school te hebben, zijn de lessen met gastdocenten (bijvoorbeeld de Russian School of the Arts afgezegd).

Gymles
Op maandag en dinsdag krijgen de kinderen ook weer gymles, maar de eerste twee weken gebeurt dat in halve groepen. De indeling voor de komende twee weken is:
Maandag: groepen 2, 3, 8
Dinsdag: groepen 4, 5, 6, 7

Vooralsnog zal dit zoveel mogelijk buiten zijn, in overleg met de Emmaus en de Fortgens, op het plein of in het park. De kinderen hoeven zich hiervoor niet speciaal om te kleden, maar we vragen u wel hen die dag sportief gekleed naar school te laten komen, met schoenen waarmee gesport kan worden. Bij slecht weer kunnen we gebruikmaken van gymzaal De Voorsprong. Dan hebben de kinderen hun zaal-gymschoenen nodig.

Vanaf 22 juni hanteren we het normale (oude) rooster).

Jarigen
Voor jarige kinderen blijft het natuurlijk erg leuk te kunnen trakteren wanneer zij jarig zijn. Hiervoor gelden de volgende afspraken:

 • De traktaties zijn verpakt.
 • De jarige moet ze zelf kunnen dragen: er gaan geen ouders mee het schoolplein op/ de school in.
 • De jarige gaat niet de klassen rond, de leerkrachten zorgen zelf dat de verjaardagskaart door de aanwezige teamleden getekend wordt.

Toetsen
In de komende periode zullen we ook weer toetsen gaan afnemen, waaronder de citotoetsen. Hiermee willen we met name checken wat per kind (en groep) de aandachtspunten zijn, zodat we daar ons handelen op kunnen afstemmen. In een latere mail zullen we u nader informeren over hoe we in deze periode omgaan met toetsen, de rapporten en de oudergesprekken.

Fotograaf
De echte schoolfotograaf moeten we dit jaar helaas missen, maar we hebben wel een fotograaf bereid gevonden om op vrijdag 19 juni buiten groepsfoto’s te maken. De reguliere schoolfotograaf is gepland op vrijdag 11 september.

Opvang voor kinderen van ouders uit vitale beroepen
Nu de kinderen weer alle dagen naar school gaan, vervalt de verplichting voor scholen om kinderen van ouders uit vitale beroepen op te vangen.

Contact met school
Nu we elkaar niet meer spontaan op het schoolplein kunnen spreken, is het extra belangrijk dat we bewuste afspraken maken voor de communicatie. Uiteraard horen we het graag als er thuis zaken spelen rond uw kind(eren). U kunt de groepsleerkracht hiervoor mailen via groepX@nutsbasisschool.nl. Als u dit vóór 8.00 uur doet, hebben zij tijd om hun mail voor die dag te checken. In geval van ziekte of coronaverschijnselen horen wij dit graag vóór 8.15 uur per mail of telefonisch. Dit kan ook met een boodschap op het antwoordapparaat. Wij hebben als school ook de plicht om de GGD op de hoogte te brengen als zich meer dan drie gevallen voordoen met coronasymptomen.

Mocht u bezorgd zijn over de veiligheid van uw kind op school, neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Uiteraard mag u ook van ons verwachten dat wij, net als anders, contact zullen opnemen als er op school iets speelt rond uw kind. Ook als uw kind (zonder door u afgemeld te zijn) niet bij de start van de schooldag aanwezig is, zullen wij contact met u opnemen.

Behalve dat we ernaar uitkijken weer met z’n allen op school te zijn, zal het ook, na zo’n lange periode van op een andere manier onderwijs volgen/geven, voor iedereen flink wennen zijn. We realiseren ons dat we daarbij weer een flink beroep doen op ieders flexibiliteit. Samen staan we sterk, dus met ieders goede wil en inzet gaat het ons vast lukken om in de komende periode van zes weken het onderwijs op een goede manier te hervatten en het schooljaar op een prettige manier af te sluiten.

Mede namens het team,

met vriendelijke groet,
Karin van Schalkwijk

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl