Werken bij de Nutsbasisschool?


Wil je bij ons komen werken, bekijk of we een passende vacature hebben voor jou. Is die er op dit moment niet, stuur dan een open sollicitatie, we horen graag van je als bij ons wilt komen werken! Laat het ons weten via directie@nutsbasisschool.nl (CV en korte motivatie)

Bestuurslid Personele Zaken

Het bestuur is op zoek naar een nieuw bestuurslid Personele Zaken. De zittingstermijn van Jeroen Croes zit er bijna op. Vanwege vele andere (professionele) activiteiten heeft hij helaas aangegeven niet voor een tweede bestuurstermijn te gaan.

Het bestuur is daarom per februari 2019 op zoek naar zijn opvolg(st)er. Voor u een mooie kans om een leuke en inspirerende ervaringen op te doen. Voor de school is het belangrijk dat u een actieve bijdrage levert. De functie biedt veel ruimte voor inbreng van eigen inzichten en expertise, maar tevens voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Het bestuur is nauw betrokken bij allerlei zaken die rechtstreeks met de school te maken hebben. Denk naast HR-zaken bijvoorbeeld aan het beleid rondom ICT in de klas, huisvesting, uitwerking van veiligheidsplannen en op hoofdlijnen de (directe) betrokkenheid t.a.v. onderwijsinhoudelijke zaken en toetsing.

Besturen is echt interessant, verrijkend en leuk. Je kunt vanuit je eigen expertise echt iets voor de school betekenen.
- Jeroen Croes

Bent u geïnteresseerd of wilt u hier (oriënterend) meer over weten, neemt u dan gerust contact op met Dimitry Koteris (voorzitter van het bestuur), Jeroen Croes (het huidige bestuurslid personele zaken) of met Karin van Schalkwijk, directeur van de school.

Functieprofiel uitvoerend bestuurder

Hoofdtaken:

 • zorgdragen voor goed werkgeverschap in de meest brede zin van het woord;
 • het volgen van beleidsmatige ontwikkelingen binnen het onderwijs op het gebied van personeelszaken en deze vertalen naar de dagelijkse praktijk binnen de school;
 • het actief inbrengen van kennis en expertise voor het verder verbeteren en uitbouwen van het huidige personeelsbeleid;
 • het adviseren en het maken van beleid rondom personeelsaanname, waaronder het voeren van sollicitatiegesprekken samen met andere leden binnen de sollicitatiecommissie;
 • het fungeren als ‘sparringpartner’ voor de directeur binnen een breed spectrum van onderwerpen op het gebied van personeelsmanagement en organisatiestructuur;
 • het, (zo nodig) samen met de directeur, bezoeken van bijeenkomsten van relevante brancheorganisaties, samenwerkingspartners, andere besturen, etc. op het gebied van personeelszaken en werkgeverschap.
 • De taken worden in nauwe samenwerking met de directeur verricht. Het bestuur is formeel werkgever van directie en team van de Nutsbasisschool en delegeert het dagelijks personeelsbeleid en het operationeel werkgeverschap aan de directeur.

De gewenste kandidaat:

 • heeft bij voorkeur een HR-achtergrond of een daaraan gerelateerde achtergrond en ervaring en/of aantoonbare affiniteit met onderwerpen als instroom, doorstroom, uitstroom, professionele ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, welzijn en gezondheid van personeel; maar ook met onderwerpen als teambuilding; het binden en (blijven) boeien van het personeel; het positief belonen van personeel; het kunnen (laten) faciliteren van personeel om het beste in zichzelf naar boven te halen.
 • heeft affiniteit met ‘de menskant’ van het werkgeverschap en is in staat om vanuit enthousiasme en betrokkenheid zijn of haar kennis en kunde op anderen over te brengen;
 • kan de vertaalslag maken van personeelsbeleid in (grotere) organisaties naar een schoolorganisatie;
 • beleeft plezier aan het functioneren in teamverband;
 • is bereid en is in de gelegenheid om af en toe even op school te zijn en zichtbaar en benaderbaar te zijn voor de teamleden;
 • heeft als individu of vanuit de rol van ouder geen conflicterende belangen met de school c.q. geen belangenverstrengeling met de school, met individuele teamleden of met relevante derden;
 • is gewend om kennis te hebben van vertrouwelijke (personeels)gegevens en om hier discreet en prudent mee om te gaan.
 • daarnaast is het van toegevoegde waarde als de beoogde kandidaat -in de lijn van het reeds ingezette en lopende beleid- beschikt over operationele inzichten en (coachende) vaardigheden, maar ook over tactische en strategische inzichten voor de korte, middellange en langere termijn op personeelsgebied.

Mocht u naar aanleiding van genoemde zaken eventueel twijfelen over uw expertise, ervaring en/of deskundigheid dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om eveneens contact op te nemen en/of uw interesse kenbaar te maken. Het Nutsbestuur realiseert zich namelijk dat zoals zo vaak in vacatures voor deze bestuursfunctie “een schaap met de vijf poten” wordt gezocht, maar dat diverse relevante vaardigheden en talenten juist ook goed zijn te ontwikkelen, mits u uiteraard over de juiste en leergierige “basisinstelling” beschikt.

Bovendien zijn alle bestuursleden (inclusief het vertrekkende bestuurslid Personele Zaken) bereid om u goed in te werken en naar behoefte met raad en daad bij te staan. Onze school heeft namelijk niets voor niets als missie: “Op de Nutsbasisschool ontwikkel ik mijn kennis en vaardigheden en leer ik mijn eigen en andermans talenten te herkennen en erkennen. Hierdoor sta ik zelfverzekerd in het leven en lever ik een positieve bijdrage aan mijn omgeving.” Dit geldt voor onze kinderen, maar zeker ook voor de ouders, personeelsleden en het bestuur.

NB Om dus niet alleen (zeer) ervaren HR-professionals uit te nodigen om te solliciteren, zijn voornoemde zaken bewust uitgebreid(er) benoemd, zodat eenieder zich een goed beeld kan vormen van de taken en wensen rondom deze bestuursfunctiefunctie.

Algemeen over het bestuur:

De Nutsbasisschool valt onder de Stichting Nutsschool Voorschoten. Deze stichting is aangesloten bij de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). De Stichting heeft een eigen bestuur. Dit bestuur vormt het bevoegd gezag. Het behartigt de materiële en personele belangen van de Nutsbasisschool en draagt eindverantwoordelijkheid. Zo stelt het bestuur o.a. leerkrachten aan, voert overleg met de gemeente Voorschoten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en vertegenwoordigt de school naar buiten in het schoolbesturenoverleg.

Het bestuur bestaat uit maximaal zeven vrijwillige leden en bestaat uit een uitvoerend en een toezichthoudend deel. Het bestuurslid Personele Zaken valt onder het uitvoerende deel van het bestuur. De leden hebben een zittingsperiode van drie jaar, die eenmaal kan worden verlengd. Minimaal vijf bestuursleden hebben een kind op de Nutsbasisschool, maar we streven altijd naar alle 7. Op dit moment bestaat het bestuur van de Nutsschool uit enthousiaste en betrokken ouders die allen hun kind(eren) op de school hebben en elkaar vanuit diverse professionele achtergronden informeren en scherp houden. Een bestuursfunctie is daarmee erg leerzaam en goed voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Hoeveel tijd kost deze functie u?

Deze functie kost gemiddeld 4 uur per week inclusief bestuursvergaderingen, overleg met directeur en medezeggenschapsraad. Voor deze functie is het van belang dat u af en toe onder schooltijd op school aanwezig kunt zijn voor overlegmomenten met de directeur.

Meer weten?

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met het huidige bestuurslid Personele zaken (Jeroen Croes). Hij is mobiel bereikbaar via 06-28616499.

Interesse?

Uw interesse voor deze functie kunt u kenbaar maken door een mail met een korte motivatie en uw CV te sturen aan het bestuur (bestuur@nutsbasisschool.nl).

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl