Bestuur Nutsbasisschool fuseert met scholengroep Panta Rhei

Het bestuur van de Stichting Nutsschool Voorschoten heeft besloten om de Nutsbasisschool te laten toetreden tot Panta Rhei. In formele zin is sprake van een bestuursfusie. Panta Rhei beheert zestien katholieke, openbare en algemeen bijzondere basisscholen in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Oegstgeest. 

Beide besturen hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid om de Nutsbasisschool toe te laten treden tot Panta Rhei, waarbij ook de verschillende geledingen van beide organisaties betrokken zijn. Na verkregen instemming van beide medezeggenschapsorganen en goedkeuring van bestuurders en toezichthouders gaf ook het college van B&W Voorschoten een positief advies. Vervolgens is het besluit ter toetsing voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Onlangs is de instemming van het ministerie ontvangen.  

De toetreding tot Panta Rhei betekent voor de Nutsbasisschool een steviger bestuurlijk, personeel en financieel draagvlak, waarbij de ondersteuning door een professioneel bestuursbureau geboden wordt. Schoolbesturen met maar één of enkele basisscholen missen doorgaans deze ondersteuning en zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Die zijn wel verantwoordelijk voor de hele organisatie en de gevolgen van risico’s als die zich voordoen.  

De diversiteit van scholen en de decentrale organisatie van Panta Rhei biedt belangrijke waarborgen voor behoud en verdere ontwikkeling van de eigen identiteit van de Nutsbasisschool. Voor het personeel, de leerlingen en ouders/verzorgers verandert er weinig tot niets. Het onderwijsaanbod in Voorschoten blijft hetzelfde. Het personeel krijgt een nieuwe werkgever, en het bestuur van Panta Rhei wordt verantwoordelijk voor de continuïteit van de school. In Voorschoten behoren al twee basisscholen tot Panta Rhei: De Regenboog en Emmaus. Vanaf 1 januari 2021 zal de Nutsbasisschool ook tot deze organisatie gaan behoren. 

Media
  • Knipsel_PR
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl