Ons onderwijs

De Nutsbasisschool is een neutraal bijzondere school. Neutraal omdat het onderwijs niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging wordt gegeven. Bijzonder omdat het binnen de regels van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een grotere bewegingsvrijheid heeft dan een openbare school.

Wij geven vanuit de pedagogische kerntaak vorm aan de ontwikkeling van het kind. In de praktijk wordt deze ingevuld door:

  1. Het gericht stimuleren van de cognitieve (verstandelijke), de creatieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  2. Het werken aan een vorm van onderwijs waarbinnen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden  met de verschillen tussen leerlingen.

Missie

Op de Nutsbasisschool ontwikkel ik mijn kennis en vaardigheden en leer ik mijn eigen en andermans talenten te herkennen en erkennen. Hierdoor sta ik zelfverzekerd in het leven en lever ik een positieve bijdrage aan mijn omgeving.

De uitwerking van deze missie

Van deze missie is een aantal begrippen nader uitgewerkt:

KENNIS

Op de Nutsbasisschool maken de leerlingen zich kennis eigen in een goed georganiseerde en gefaciliteerde leeromgeving. De leerlingen krijgen de mogelijkheid hun cognitieve capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Het onderwijs op de Nutsbasisschool is gedifferentieerd en zo ingericht dat de kennis van de leerlingen, bij het verlaten van de basisschool, ruim uitstijgt boven dat wat de overheid voorschrijft aan basisscholen.

Naast de cognitieve ontwikkeling (taal, rekenen, Engels, biologie, etc.) wordt de algemene ontwikkeling van de leerlingen actief gestimuleerd door hen in contact te brengen met de maatschappij (cultuur, kunstuitingen, religies, politiek, etc.)

VAARDIGHEDEN

Op de Nutsbasisschool leren kinderen zich sociaal vaardig in de maatschappij te bewegen. Zij ontwikkelen daarbij een positief kritische houding ten opzichte van zichzelf en hun omgeving.
Zij leren dat zij door oefening en het ‘zelf doen’ – vanuit hun doorzettingsvermogen - vaardig worden. Leerlingen leren zich creatief te uiten, leren spreken en optreden voor een grote groep, leren opbouwende feedback te geven aan anderen en daarnaast bijvoorbeeld hoe zij verantwoord omgaan met informatietechnologie en sociale media.

TALENTEN

Op de Nutsbasisschool wordt erkend dat iedereen een eigen talent heeft, klein of groot. Dit kan op cognitief, sportief, creatief of sociaal gebied zijn. Kinderen leren hun eigen talenten te herkennen en erkennen. Waar mogelijk wordt leerlingen de kans geboden om onder schooltijd hun talenten verder te ontwikkelen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

ZELFVERZEKERD

Op de Nutsbasisschool leren kinderen dat zij er mogen zijn, dat ze trots mogen zijn op hun eigen kennis, vaardigheden en talenten. Hierdoor staan ze weerbaar, respectvol naar anderen en met een positief zelfbeeld in de maatschappij. In een veilige omgeving leren de kinderen om te gaan met het krijgen van feedback en leren zij te vertrouwen op hun eigen kracht.

POSITIEVE BIJDRAGE AAN MIJN OMGEVING

Het onderwijsaanbod op de Nutsbasisschool bevordert bij de leerlingen een brede algemene ontwikkeling. Een brede algemene ontwikkeling helpt leerlingen om de wereld om zich heen vanuit verschillende perspectieven te kunnen bekijken. Doordat zij leren een open en actieve houding aan te nemen, kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan hun omgeving.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT