Overblijven tussen de middag

Tussenschoolse opvang (TSO)

De Nutsbasisschool heeft voor alle groepen (1 t/m 8) een overeenkomst met Smallsteps voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang (TSO) bij ons op school. Wel of niet overblijven op school is een individuele keuze van de ouders.

De TSO wordt door de school collectief afgenomen bij Smallsteps. Dit betekent dat hierdoor de prijzen lager zijn dan de situatie waarbij ouders individueel de TSO zouden afnemen van Smallsteps. Het is voor ouders niet mogelijk om de TSO individueel af te nemen bij Smallsteps.

De kosten voor TSO

De kosten voor TSO in het schooljaar 2020-2021 zijn, na akkoord MR, als volgt vastgesteld:

 

De prijzen voor de TSO van bovenbouwleerlingen liggen lager dan die voor onderbouwleerlingen. Dat komt doordat de lunchpauze in de bovenbouw 15 minuten korter is (45 minuten versus 60 minuten), er relatief meer begeleiding op de onderbouw nodig is en omdat er in de praktijk meer kinderen overblijven. De vierde dag kan zonder extra kosten worden aangeboden en de inning van de TSO-bijdrage vindt plaats in 10 perioden (niet in de maanden juli & augustus) via een automatische incasso met school.

De school betaalt het collectieve contract aan Smallsteps. Zo blijft de administratieve last voor de school beperkt. Wilt u incidenteel een extra dag TSO opnemen? Dat blijft altijd mogelijk en wordt, indien van toepassing, achteraf gefactureerd.

De prijs van de TSO voor het nieuwe schooljaar wordt jaarlijks voor de zomervakantie bekend gemaakt en wordt, na advies van de Medezeggenschapsraad, bepaald op basis van het consumenten prijsindexcijfer en het bezettingscijfers van de TSO-groepen.

Hoe kan ik mijn kind(eren) aanmelden voor de TSO?

Voor kinderen die reeds TSO afnemen geldt dat alleen bij een wijziging van de afname (andere en/of meer- of minder dagen) deze moet worden gemeld via administratie@nutsbasisschool.nl.

Voor nieuwe kinderen die starten met afname van TSO kan het formulier worden gebruikt dat in het startpakket zit.

Download het TSO aanmeldformulier

Dit formulier dient ondertekend (mede i.v.m. akkoord voor automatische incasso) te worden gestuurd naar:

Administratie Nutsbasisschool
Elstlaan 6
2252 LC Voorschoten

Op dit formulier geeft u de dagen aan waarvoor u TSO wilt afnemen. Uw keuze geldt in principe voor het hele schooljaar. Als uw gezinssituatie daarom vraagt, kunt u het aantal af te nemen dagen wijzigen. Het eventuele extra of minder te betalen bedrag wordt aan het einde van het schooljaar verrekend.

Afmelden

In principe meldt u uw kind(eren) aan per heel schooljaar en wordt dit stilzwijgend verlengd zolang uw kind op school zit. Stoppen van afname kunt u melden voor 30 juni van het lopende jaar. De afname eindigt automatisch zodra uw kind van school gaat.

Mocht u tussentijds de TSO-afname willen beëindigen dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de administratie van de school via administratie@nutsbasisschool.nl.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT