Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzes op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, personeelsbeleid en beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. U kunt dit opvragen bij de directie.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Hoe de zorg op onze school geregeld is, kunt u lezen in de schoolgids.

Anti-Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, de ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het anti-pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het anti-pestprotocol van onze school te downloaden.

Protocol Time out, schorsen en verwijderen

Op de Nutsbasisschool moet iedereen zich veilig voelen. Alle medewerkers, ouders en leerlingen dienen zich correct en respectvol tegenover elkaar te gedragen en maken geen onderscheid op huidskleur, ras, religie of afkomst. Gelukkig geeft het gedrag van leerlingen en ouders zelden aanleiding tot onoverkomelijke problemen in een groep of school. Het kan echter voorkomen dat een leerling of ouder grenzen overschrijdt en gedrag vertoont dat niet acceptabel is omdat daarmee de veiligheid van de leerling zelf, dat van medeleerlingen of van leerkrachten in gevaar wordt gebracht. In zo’n geval dient de school actief te handelen en maatregelen te treffen om de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en anderen te waarborgen. Hiervoor geldt het protocol Time out, schorsen en verwijderen. Klik hier om dit protocol te downloaden.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet verplicht scholen en andere organisaties te werken volgens de stappen van de meldcode, duidelijk te maken binnen de organisatie hoe de verantwoordelijkheden daarin verdeeld zijn en het kennisniveau van de medewerkers hierover op peil te houden.

In de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u nalezen hoe de Nutsbasisschool handelt in het geval van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Informatiebrochure zorg, ontevreden gevoel of klacht

In deze brochure geven wij u informatie over de stappen die u kunt nemen en de personen waarmee u in gesprek kunt gaan bij de Stichting Panta Rhei. Wij onderscheiden hierbij
verschillende situaties:
• U heeft een zorg, ontevreden gevoel of klacht over een situatie rond uw kind of de groep van uw kind;
• U heeft een algemene zorg, ontevreden gevoel of klacht over een situatie binnen de school;
• U heeft een vermoeden van een misstand in de organisatie;
• U signaleert ongewenst gedrag binnen de school: geweld, racisme, agressie, discriminatie,
(seksuele) intimidatie, pesten;
• U heeft een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik.

De wijze waarop Panta Rhei omgaat met uw klacht, kunt lezen in de klachtenregeling.

Procedure basisschooladvies

De leerlingen van groep 8 stromen aan het einde van hun basisschoolperiode uit naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs. De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen de VO-gids waar alle scholen uit de regio in vermeld staan.

In groep 6 spreekt de school een eerste uitstroomverwachting uit. In groep 7 volgt er een tweede uitstroomverwachting. Wanneer de leerling in groep 8 zit, krijgt hij/zij in november het schooladvies op basis waarvan de inschrijving voor de middelbare school gedaan kan worden.

In het document Procedure basisschooladvies vindt u de procedure zoals omschreven door Panta Rhei. Dit is de procedure zoals wij deze op school hanteren.

Financiële verantwoording

Tot en met 31 december 2020 vormde de Stichting Nutsschool het bestuur van de school. Deze stichting legde jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af. Bekijk hier het laatste jaarverslag van de Stichting Nutsschool over 2020.
Het jaarverslag over 2021 van Panta Rhei is te vinden op hun website: Panta Rhei - Bestuur > Beleid > Organisatie (stichtingpantarhei.nl).

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT