Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzes op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd. Het omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, personeelsbeleid en beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Schoolplan 2023-2027
Bijlagen SCHOOLPLAN 2023-2027

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids.
SCHOOLGIDS 2023-2024

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. Hoe de zorg op onze school geregeld is, kunt u lezen in de schoolgids.

Anti-Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, de ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer- en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het anti-pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag.
Anti-pestprotocol

Protocol Time out, schorsen en verwijderen

Op de Nutsbasisschool moet iedereen zich veilig voelen. Alle medewerkers, ouders en leerlingen dienen zich correct en respectvol tegenover elkaar te gedragen en maken geen onderscheid op huidskleur, ras, religie of afkomst. Gelukkig geeft het gedrag van leerlingen en ouders zelden aanleiding tot onoverkomelijke problemen in een groep of school. Het kan echter voorkomen dat een leerling of ouder grenzen overschrijdt en gedrag vertoont dat niet acceptabel is omdat daarmee de veiligheid van de leerling zelf, dat van medeleerlingen of van leerkrachten in gevaar wordt gebracht. In zo’n geval dient de school actief te handelen en maatregelen te treffen om de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en anderen te waarborgen. Hiervoor geldt het protocol Time out, schorsen en verwijderen. Klik hieronder om dit protocol te downloaden.

PROTOCOL TIME OUT, SCHORSEN EN VERWIJDEREN

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 2013 is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. De wet verplicht scholen en andere organisaties te werken volgens de stappen van de meldcode, duidelijk te maken binnen de organisatie hoe de verantwoordelijkheden daarin verdeeld zijn en het kennisniveau van de medewerkers hierover op peil te houden.

In de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u nalezen hoe de Nutsbasisschool handelt in het geval van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Informatiebrochure zorg, ontevreden gevoel of klacht

In deze informatiefolder leest u de stappen die u kunt nemen en de personen waarmee u in gesprek kunt gaan bij de Stichting Panta Rhei. Wij onderscheiden hierbij verschillende situaties:
• U heeft een zorg, ontevreden gevoel of klacht over een situatie rond uw kind of de groep van uw kind;
• U heeft een algemene zorg, ontevreden gevoel of klacht over een situatie binnen de school;
• U heeft een vermoeden van een misstand in de organisatie;
• U signaleert ongewenst gedrag binnen de school: geweld, racisme, agressie, discriminatie,
(seksuele) intimidatie, pesten;
• U heeft een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik.
informatiebrochure
De wijze waarop Panta Rhei omgaat met uw klacht, kunt lezen in de klachtenregeling.
klachtenregeling

Sponsoring

In Nederland verzorgt de overheid de reguliere bekostiging van scholen. Zij worden zo in staat gesteld de wettelijk opgedragen kernactiviteiten uit te voeren. Een school kan daarnaast extra activiteiten organiseren voor haar leerlingen. Voor een school kan het dan aantrekkelijk zijn een extra inkomstenbron te hebben in de vorm van één of meerdere sponsors zodat de kosten die extra activiteiten met zich meebrengen gedekt kunnen worden. Een model Sponsorovereenkomst zorgt ervoor dat de scholen zich houden aan wettelijke afspraken en de gedragscode.

MODEL SPONSOROVEREENKOMST

Financiële verantwoording

Tot en met 31 december 2020 vormde de Stichting Nutsschool het bestuur van de school. Deze stichting legde jaarlijks inhoudelijke en financiële verantwoording af. De jaarverslagen van de stichting t/m 2020 zijn op te vragen bij de directie.
De jaarverslagen over 2021 en 2022 van Panta Rhei zijn te vinden op de website: Panta Rhei - Bestuur > Beleid > Organisatie (stichtingpantarhei.nl).

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT