Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelding?
Bel voor 08.45 uur naar telefoonnummer: 071-5614097 of stuur een e-mail naar de groep van uw kind.

Groep rood Groep wit Groep blauw Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Ziek kind

Heeft u een ziek kind? De Nutsbasisschool gaat ervan uit dat u een ziek kind thuis houdt en dat u uw kind voor 8.45 uur afmeldt. Als de Nutsbasisschool rond 9.00 uur nog geen ziekmelding ontvangen heeft, neemt een directielid of de groepsleerkracht telefonisch contact op met de ouders. Vermoedt u dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft? Stel dan de directie op de hoogte. De directie hanteert de GGD-richtlijnen over de omgang met besmettelijke ziekten. 

Zieke leerkracht

Als een groepsleerkracht ziek is, zoeken we een invalleerkracht. Het lukt niet altijd tijdig een invalleerkracht te vinden. In dat geval komt het voor dat een onderwijsassistent voor de groep staat onder toezicht van de aanwezige leerkrachten. Het kan ook gebeuren dat een groep verdeeld wordt over andere groepen. Tot nog toe heeft de Nutsbasisschool gelukkig nog nooit een groep naar huis hoeven sturen. 

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. 

Verlof buiten schoolvakanties

De Nutsbasisschool vindt het belangrijk dat uw kind zo min mogelijk verzuimt. Het kan echter voorkomen dat omstandigheden ertoe leiden dat u een aanvraag doet voor extra verlof buiten schoolvakanties. In dat geval kunt u bij de directie een formulier krijgen voor extra verlof. Iedere verlofaanvraag wordt door de directie getoetst aan de leerplichtwet en de richtlijnen vanuit de bestuurder. 
DOWNLOAD REGELS VERLOF BUITEN SCHOOLVAKANTIES

U kunt zelf informatie inwinnen bij het Regionaal Bureau Leerplicht in Leiden (071-523 90 00). De school is wettelijk verplicht desgevraagd alle gevallen van (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtconsulent door te geven. 

Bezwaar en beroep

Zowel de directeur als leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor een extern advies worden ingewonnen, bijvoorbeeld van een arts, dan wordt dit schriftelijk gemeld. U hebt het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Meer informatie hierover krijgt u via het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, 071-5239000. Op de contactpagina van het RBL kunt u opzoeken wie de actuele Consulent Leerplicht voor onze school is.

DOWNLOAD HET FORMULIER: VERZOEK OM VRIJSTELLING

Verzuim

Kan uw kind niet naar school komen vanwege een medische reden? Dan zoekt de directie naar een passende oplossing voor de betreffende schooluren. Verzoeken tot verzuim om godsdienstige redenen vallen niet onder de standaardrichtlijnen van de leerplichtwet. In voorkomende gevallen neemt de directeur hierover een beslissing.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT