Ziekmelden en verlof aanvragen

Ziekmelding?
Bel voor 08.45 uur naar telefoonnummer: 071-5614097 of stuur een e-mail naar de groep van uw kind.

Groep rood Groep wit Groep blauw Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8

Ziek kind

Heeft u een ziek kind? De Nutsbasisschool gaat ervan uit dat u een ziek kind thuis houdt en dat u uw kind voor 8.45 uur afmeldt. Als de Nutsbasisschool rond 9.00 uur nog geen ziekmelding ontvangen heeft, neemt een directielid of de groepsleerkracht telefonisch contact op met de ouders. Vermoedt u dat uw kind een besmettelijke ziekte heeft? Stel dan de directie op de hoogte. De directie hanteert de GGD-richtlijnen over de omgang met besmettelijke ziekten. 

Zieke leerkracht

Als een groepsleerkracht ziek is, zoeken we een invalleerkracht. Het lukt niet altijd tijdig een invalleerkracht te vinden. In dat geval komt het voor dat een onderwijsassistent voor de groep staat onder toezicht van de aanwezige leerkrachten. Het kan ook gebeuren dat een groep verdeeld wordt over andere groepen. Tot nog toe heeft de Nutsbasisschool gelukkig nog nooit een groep naar huis hoeven sturen. 

Leerplicht

Een kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. 

Extra verlof

De Nutsbasisschool vindt het belangrijk dat uw kind zo min mogelijk verzuimt. Het kan echter voorkomen dat omstandigheden ertoe leiden dat u een aanvraag doet voor extra verlof. In dat geval kunt u bij de directie een formulier krijgen voor extra verlof. Iedere verlofaanvraag wordt door de directie getoetst aan de leerplichtwet. U kunt zelf informatie inwinnen bij het Regionaal Bureau Leerplicht in Leiden (071-523 90 00). De school is wettelijk verplicht desgevraagd alle gevallen van (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar door te geven. 

Verzuim

Kan uw kind niet naar school komen vanwege een medische reden? Dan zoekt de directie naar een passende oplossing voor de betreffende schooluren. Verzoeken tot verzuim om godsdienstige redenen vallen niet onder de standaardrichtlijnen van de leerplichtwet. In voorkomende gevallen neemt de directeur hierover een beslissing.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl