Communicatie over uw kind

Communicatie tussen u en de school is de belangrijkste factor om uw kind optimaal op onze school te kunnen faciliteren.

Wat kunt u van ons verwachten?

In het schooljaar hebben we een aantal vaste momenten om over uw kind te praten. Mocht u behoefte hebben aan communicatie op een ander moment, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkrachten of directie.

September: welkomstgesprek

Een week voor de start van de welkomstgesprekken hangt op iedere klasdeur een intekenlijst voor een welkomstgesprek met de groepsleerkracht. Een welkomstgesprek duurt 10 minuten en stelt u in de gelegenheid de groepsleerkracht van relevante informatie te voorzien over uw kind, de eerste indruk van de groepsleerkracht over uw kind te horen en, indien van toepassing, de afspraken over extra zorg voor uw kind langs te lopen. U kunt alleen op de ingeroosterde tijdstippen intekenen voor een welkomstgesprek. Het welkomstgesprek is niet verplicht, maar gericht op ouders die het jaar met een individueel gesprek over hun kind willen starten. Als u enkel kennis wilt maken met de groepsleerkracht dan kunt u altijd ’s ochtends om 8.30 of ’s middags om 15.00 uur even bij de groepsleerkracht binnenlopen. Wij stellen het op prijs als u, indien wenselijk, samen met uw kind naar het welkomstgesprek komt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet in alle gevallen wenselijk is (afhankelijk van de leeftijd van uw kind en de aard van hetgeen u met de groepsleerkracht wilt bespreken) en laten aan uw eigen oordeel over of u uw kind meeneemt naar het gesprek.

Alle ouders van kinderen die op school gaan starten, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de directie. De groepsleerkrachten van de groepen rood, wit en blauw houden al kennismakingsgesprekken met de ‘nieuwe’ ouders en blijven dat ook doen.

September: informatieavonden

Op vier avonden in september kunt u in de verschillende groepen van de groepsleerkracht horen wat het aanbod voor het betreffende lesjaar is. 
Uw aanwezigheid op deze avond is zeer gewenst.

Eind oktober:  leerlingen met extra zorgbehoefte

Als uw kind extra ondersteuning of verrijking krijgt of als er in oktober twijfels zijn over de ontwikkeling die uw kind doormaakt, wordt u benaderd door de groepsleerkracht van uw kind voor een gesprek. Dit gesprek kan via de telefoon of op school gevoerd worden, afhankelijk van de agenda. Na afloop ontvangt u van de groepsleerkracht een kort mailbericht met daarin een weergave van gemaakte afspraken. Ook kan het zijn dat u in deze periode benaderd wordt door andere teamleden die zich inzetten voor de zorg van uw kind zoals meester Arthur, de remedial teacher, of juf Hanny, de begeleider van de leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Medio november: adviesgesprekken groep 8 met aandacht voor de vorderingen van uw kind

In dit adviesgesprek krijgt u van de school te horen welk advies de school voor uw kind richting het voortgezet onderwijs uit gaat brengen. In dit gesprek wordt de huidige ontwikkeling van uw kind meegenomen, waarna uw kind in januari zijn of haar portfolio mee naar huis krijgt. Adviesgesprekken vinden plaats zonder uw kind.

Medio november:  10 minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7

De 10 minutengesprekken staan vooral in het teken van het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind.
Er wordt in deze periode nog geen rapportage meegegeven.
Vanaf dit schooljaar krijgt uw kind in plaats van een rapport een portfolio. In het portfolio vindt u de cijfermatige weergave van de wijze waarop uw kind zich ontwikkelt in de groep en op de CITO-toetsen. Ook staan hierin persoonlijke informatie over en werkjes van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats zonder uw kind. De structuur van de gesprekken is onveranderd: u komt iets eerder dan de op het rooster aangegeven tijd op school, kunt het portfolio inzien en heeft daarna een gesprek van 10 minuten met de leerkracht. Na afloop van de gesprekken bespreekt de leerkracht onder schooltijd het portfolio met uw kind en komt het mee naar huis. Het portfolio wordt binnen vier weken weer ingeleverd bij de leerkracht zodat deze het verder kan aanvullen, maar wordt uiteindelijk eigendom van het kind.

Eind april/ begin mei:  leerlingen met extra zorgbehoefte

Zie ook oktober.

Juli: tweede portfolio met bijbehorende portfoliogesprekken

Zie januari. Tevens wordt in dit gesprek de overdracht naar de volgende groep met u besproken en krijgt u te horen met welke eventuele extra ondersteuning uw kind het nieuwe schooljaar start.

Wat verwachten wij van u?

  • dat u in ieder geval aanwezig bent tijdens het adviesgesprek in januari van groep 8 en de portfoliogesprekken in november en juli;
  • dat u zich vrij voelt de leerkracht of directie om een extra afspraak te vragen als er dringende redenen zijn dit te doen. Het kan in bepaalde situaties voorkomen dat tussentijds contact gewenst is;
  • dat u er begrip voor heeft dat wij, om efficiënt met uw en onze tijd om te gaan, met u een begin- en een eindtijd bij tussentijdse gesprekken afspreken en u bij het maken van een eventuele afspraak vragen kort uw agenda voor het aangevraagde gesprek toe te lichten;
  • dat u bij zorgen of twijfels over de ontwikkeling van uw kind altijd de leerkracht of de directie weet te vinden;
  • dat u er begrip voor heeft dat niet bij alle gesprekken beide leerkrachten van een kind aanwezig zijn.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl