Communicatie over uw kind

Communicatie tussen u en de school is de belangrijkste factor om uw kind optimaal op onze school te kunnen faciliteren.

Wat kunt u van ons verwachten?

In het schooljaar hebben we een aantal vaste momenten om over uw kind te praten. Mocht u behoefte hebben aan communicatie op een ander moment, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkrachten of directie.

September: welkomstgesprekken

Een week voor de start van de welkomstgesprekken hangt op iedere klasdeur een intekenlijst voor een welkomstgesprek met de groepsleerkracht. Een welkomstgesprek duurt 10 minuten en stelt u in de gelegenheid de groepsleerkracht van relevante informatie te voorzien over uw kind, de eerste indruk van de groepsleerkracht over uw kind te horen en, indien van toepassing, de afspraken over extra zorg voor uw kind langs te lopen. U kunt alleen op de ingeroosterde tijdstippen intekenen voor een welkomstgesprek. Het welkomstgesprek is niet verplicht, maar gericht op ouders die het jaar met een individueel gesprek over hun kind willen starten. Als u enkel kennis wilt maken met de groepsleerkracht dan kunt u altijd ’s ochtends om 8.30 of ’s middags om 15.00 uur even bij de groepsleerkracht binnenlopen. Wij stellen het op prijs dat u, vanaf groep 5, samen met uw kind naar het welkomstgesprek komt. Wij kunnen ons voorstellen dat dit niet in alle gevallen wenselijk is (afhankelijk van de aard van hetgeen u met de groepsleerkracht wilt bespreken) en laten aan uw eigen oordeel over of u uw kind meeneemt naar het gesprek.

Alle ouders van kinderen die op school gaan starten, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de directie. De groepsleerkrachten van de groepen rood, wit en blauw houden al kennismakingsgesprekken met de ouders en blijven dat ook doen.

September: informatieavonden

Op vier avonden in september kunt u in de verschillende groepen van de groepsleerkrachten horen wat het aanbod voor het betreffende lesjaar is. 
Uw aanwezigheid op deze avond is zeer gewenst.

Oktober:  leerlingen met extra zorgbehoefte

Als uw kind extra ondersteuning of verrijking krijgt of als er twijfels zijn over de ontwikkeling die uw kind doormaakt, wordt u benaderd door de groepsleerkracht van uw kind voor een gesprek. Dit gesprek kan via de telefoon of op school gevoerd worden, afhankelijk van de agenda. Na afloop ontvangt u van de groepsleerkracht een kort mailbericht met daarin een weergave van gemaakte afspraken. Ook kan het zijn dat u in deze periode benaderd wordt door andere teamleden die zich inzetten voor de zorg van uw kind, zoals de remedial teacher, of de talentbegeleider.

November:  10-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 7

Deze gesprekken staan vooral in het teken van het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats zonder uw kind. Er wordt in deze periode nog geen rapportage meegegeven. 

November: adviesgesprekken groep 8 met aandacht voor de vorderingen van uw kind

In dit adviesgesprek krijgen u en uw kind van de school te horen welk advies de school voor uw kind richting het voortgezet onderwijs uit gaat brengen. In dit gesprek wordt de huidige ontwikkeling van uw kind meegenomen, waarna uw kind in februari zijn of haar portfolio mee naar huis krijgt. 

Februari:  10-minuten portfoliogesprekken voor de groepen 1 t/m 8

In het portfolio vindt u de cijfermatige weergave van de wijze waarop uw kind zich ontwikkelt in de groep en op de CITO-toetsen. Ook staat hierin persoonlijke informatie over uw kind en  vindt u werkjes van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats zonder uw kind. U komt iets eerder dan de op het rooster aangegeven tijd op school, kunt het portfolio inzien en heeft daarna een gesprek van 10 minuten met de leerkracht. Na afloop van de gesprekken bespreekt de leerkracht onder schooltijd het portfolio met uw kind en komt het mee naar huis. Het portfolio wordt aan het eind van het jaar weer ingeleverd bij de leerkracht zodat deze het verder kan aanvullen, maar wordt uiteindelijk eigendom van het kind.

April / mei:  leerlingen met extra zorgbehoefte

Zie oktober.

Juni / juli: uitslag entreetoets en verwacht schooladvies VO groep 7 

De kinderen van groep 7 maken in mei de entreetoets. De uitslag hiervan zal met u en uw kind in een gesprek worden toegelicht. Tevens wordt er een verwacht schooladvies gegeven op basis van werkhouding, methode- en cito-toetsen.

Juli: tweede portfolio 

Uw kind krijgt het tweede portfolio mee naar huis.
Tevens kunt u uitgenodigd worden voor een gesprek waarin de overdracht naar de volgende groep met u besproken wordt en waarin u te horen krijgt met welke eventuele extra ondersteuning uw kind het nieuwe schooljaar start.

Wat verwachten wij van u?

  • dat u in ieder geval aanwezig bent tijdens de 10-minuten gesprekken in november en februari, het entreetoets gesprek in groep 7 en het adviesgesprek in groep 8;
  • dat u zich vrij voelt de leerkracht of directie om een extra afspraak te vragen als er dringende redenen zijn dit te doen. Het kan in bepaalde situaties voorkomen dat tussentijds contact gewenst is;
  • dat u er begrip voor heeft dat wij, om efficiënt met uw en onze tijd om te gaan, met u een begin- en een eindtijd bij tussentijdse gesprekken afspreken en u bij het maken van een eventuele afspraak vragen kort uw agenda voor het aangevraagde gesprek toe te lichten;
  • dat u bij zorgen of twijfels over de ontwikkeling van uw kind altijd de leerkracht of de directie weet te vinden;
  • dat u er begrip voor heeft dat niet bij alle gesprekken beide leerkrachten van een kind aanwezig zijn.

School en echtscheiding

In deze notitie kunt u nalezen hoe de school omgaat met de communicatie over uw kind in het geval van (echt)scheiding.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT