Communicatie over uw kind

Communicatie tussen u en de school is de belangrijkste factor om uw kind optimaal op onze school te kunnen faciliteren.

Wat kunt u van ons verwachten?

In het schooljaar hebben we een aantal vaste momenten om over uw kind te praten. Mocht u behoefte hebben aan communicatie op een ander moment, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkrachten of directie.

September: informatieavonden

Op vier avonden in september kunt u in de verschillende groepen van de groepsleerkrachten horen wat het aanbod voor het betreffende lesjaar is. Uw aanwezigheid op deze avond is zeer gewenst.

September: startgesprekken

Aan het begin van ieder schooljaar vinden in alle groepen startgesprekken plaats.
In het startgesprek van de groepen 1/2 gaan we in gesprek met de ouders. Uw kind mag bij het gesprek aanwezig zijn.
In het startgesprek van de groepen 3 t/m 8 gaan we in gesprek met uw kind. Op deze manier willen we onze leerlingen meer actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling en leerproces. Als ouder bent u ook bij het gesprek aanwezig.
We willen door middel van deze gesprekken onze leerlingen beter leren kennen. Daarnaast willen hun leermotivatie en het leerplezier vergroten.  

Alle ouders van kinderen die op school gaan starten, krijgen een uitnodiging voor een gesprek met de directie. De groepsleerkrachten van de groepen rood, wit en blauw houden al intakegesprekken met de ouders en blijven dat ook doen.

Oktober:  leerlingen met extra zorgbehoefte

Als uw kind extra ondersteuning of verrijking krijgt of als er twijfels zijn over de ontwikkeling die uw kind doormaakt, wordt u benaderd door de groepsleerkracht van uw kind voor een gesprek. Dit gesprek kan telefonisch of op school gevoerd worden.  

November:  10-minuten gesprekken voor de groepen 1 t/m 8

Deze gesprekken staan vooral in het teken van het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats zonder uw kind. Er wordt in deze periode nog geen rapportage meegegeven. In groep 8 wordt de uitstroomverwachting besproken.

Januari: schooladviesgesprekken groep 8 

In dit schooladviesgesprek krijgen u en uw kind te horen welk advies de school voor uw kind richting het voortgezet onderwijs uit gaat brengen. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind besproken. Bij dit gesprek is uw kind aanwezig.

Februari:  10-minuten portfoliogesprekken voor de groepen 1 t/m 7

Deze gesprekken staan in het teken van het portfolio. In het portfolio vindt u (vanaf groep 3) de cijfermatige weergave van de wijze waarop uw kind zich ontwikkelt in de groep en op de niet-methodegebonden toetsen. Ook vindt u werkjes van uw kind in het portfolio.
In groep 6 en 7 wordt tijdens dit gesprek de uitstroomverwachting gedeeld. In de groepen 1/2 wordt de kleuterscreening besproken. 
Deze gesprekken vinden plaats zonder uw kind. U komt iets eerder dan de op het rooster aangegeven tijd op school, zodat u het portfolio kunt inzien en heeft daarna een gesprek van 10 minuten met de leerkracht. Na afloop van de gesprekken bespreekt de leerkracht onder schooltijd het portfolio met uw kind en komt het mee naar huis. Het portfolio wordt aan het eind van het jaar weer ingeleverd bij de leerkracht, zodat deze het verder kan aanvullen, maar wordt uiteindelijk eigendom van het kind.

April / mei:  leerlingen met extra zorgbehoefte

Zie oktober.

Juli: tweede portfolio 

Uw kind krijgt het tweede portfolio mee naar huis.
Tevens wordt, indien nodig, contact met u opgenomen om de overdracht naar de volgende groep te bespreken. U krijgt bijv. te horen met welke eventuele extra ondersteuning uw kind het nieuwe schooljaar start.

Wat verwachten wij van u?

  • dat u in ieder geval aanwezig bent tijdens de 10-minuten gesprekken in november en februari en het schooladviesgesprek in groep 8;
  • dat u zich vrij voelt de leerkracht om een extra afspraak te vragen als er dringende redenen zijn dit te doen. Het kan in bepaalde situaties voorkomen dat tussentijds contact gewenst is;
  • dat u er begrip voor heeft dat wij, om efficiënt met uw en onze tijd om te gaan, met u een begin- en een eindtijd bij tussentijdse gesprekken afspreken en u bij het maken van een eventuele afspraak vragen kort uw agenda voor het aangevraagde gesprek toe te lichten;
  • dat u bij zorgen of twijfels over de ontwikkeling van uw kind altijd de leerkracht of de intern begeleider weet te vinden;
  • dat u er begrip voor heeft dat niet bij alle gesprekken beide leerkrachten van een kind aanwezig zijn.

School en echtscheiding

In deze notitie kunt u nalezen hoe de school omgaat met de communicatie over uw kind in het geval van (echt)scheiding.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT