De Nutsbasisschool kleurt oranje

Dit jaar is groep 7 van de Nutsbasisschool losgegaan op het EK voetbal. Opdracht van juf Meta: maak de klas zo oranje mogelijk! Alle 31 kinderen hebben hier zo goed gehoor aan gegeven dat er inderdaad geen plekje in de klas was dat niet was bedekt met oranje vlaggetjes, petjes, slingers en shirtjes.

Charlotte (11 jaar) was door het eindresultaat zo enthousiast geworden dat ze direct voorstelde om het jeugdjournaal te mailen om zo het resultaat met heel Nederland te delen. Door het zingen van het volkslied en door te laten zien dat er aan voetbalkennis geen gebrek is in deze groep, lukte het al snel het jeugdjournaal over te halen. Zodoende kon afgelopen vrijdag 18 juni iedereen op het jeugdjournaal een kijkje nemen in de Nutsbasisschool. Voetbalkenners Lotte, Tristan en Sam mochten de wedstrijd Nederland-Oostenrijk (2-0) nabeschouwen en mochten hun advies geven aan de bondscoach voor de komen de wedstrijden. Wordt Nederland Europees kampioen, dan weten we zeker dat Frank de Boer goed naar groep 7 van de Nutsbasisschool heeft geluisterd!

Uitzending gemist? Bekijk hier de uitzending van het Jeugdjournaal van 18 juni terug. Het item met de Nutsschool is het eerste onderwerp.Noortje Deutekom van het jeugdjournaal op bezoek
Groep 7 kijkt Noord Macedonië - Nederland

Op de Nutsbasisschool geven (groot)ouders les!

In de week van 11 t/m 15 maart vonden in Nederland onderwijs acties plaats. Het lerarentekort wordt steeds groter en hierdoor komt de onderwijskwaliteit in gevaar. Er moet echt iets gebeuren. Op de Nutsbasisschool werden ouders en grootouders uitgenodigd om les te komen geven, om te ervaren hoe leuk, uitdagend en gevarieerd het beroep van leerkracht eigenlijk is. En zo gebeurde het dat er lessen werden gegeven over allerlei interessante onderwerpen: de kleuters bogen zich o.a. over geleedpotigen, bloembollen, Vincent van Gogh en de zonnebloemen en over de verkiezingen van de Provinciale Staten. In de hogere groepen leerden de kinderen alles over raketten, over het gebruik van dieren door de mens, over internetbeveiliging, over kunst en afval en werd een mooi verhaal voorgelezen en besproken. In groep 8 kwam de bijna 90-jarige moeder van een leerkracht vertellen over de tweede wereldoorlog. De lesgevende (groot)ouders waren creatief en maakten gebruik van gevarieerde werkvormen. De kinderen hebben van deze lessen genoten. De lesgevende ouders vonden het een mooie en leerzame ervaring. Lesgeven aan een hele groep, het was ook best spannend. De school was blij met de inzet van deze ouders en roept iedereen op: kom erbij, want leerkracht zijn is een prachtig vak! Neem gerust contact op met de directeur van de school voor een oriënterend gesprek over een baan in het onderwijs. 

Beste ouders/verzorgers,

Sinds de volledige herstart van de school op 8 juni, ontvangen we regelmatig mailtjes van verontruste ouders over de drukte voor de school tijdens het wegbrengen en ophalen van de leerlingen. Ook wij hebben geconstateerd dat het op die momenten voor de school vrij druk is, waardoor niet alleen de 1,5 m-maatregel lastig op te volgen is, maar ook de verkeersveiligheid niet gewaarborgd is. We zien het als onze verantwoordelijkheid om voor iedereen, ook buiten de hekken tijdens het halen en brengen, een veilige situatie te creëren. We hebben ons tenslotte te houden aan het landelijke protocol waarin deze maatregelen voorgeschreven worden. We willen daarom wat aanpassingen doorvoeren en u herinneren aan de afspraken om de situatie te verbeteren. Gelukkig gaat er al veel goed!

We hebben gemerkt dat het grootste probleem na schooltijd bij het ophalen ontstaat. Daarom mogen de zelfstandig naar school komende leerlingen van groep 7 en 8 vanaf maandag 15 juni tien minuten eerder naar huis. Daarmee willen we bereiken dat er bij het uitgaan van de school meer ruimte ontstaat. Ook mogen de BSO-medewerkers “hun” kinderen op het plein (i.p.v. buiten het hek) verzamelen.

Wat verwachten we van u?
We verzoeken u aan te komen rijden/lopen in de rijrichting van de auto’s. Komend verkeer (ook fietsers en voetgangers) komt dus vanaf de Prins Bernardlaan en vertrekkend verkeer gaat richting de rotonde. Op die manier voorkomen we twee tegengestelde verkeersstromen, waardoor het voor iedereen makkelijker is zich aan de 1,5 m-afstand te houden.
Ook vragen we u, als uw kinderen dat aankunnen, met hen een plek iets verder van de school af te spreken waar u op ze wacht. Het spreekt voor zich dat er wordt opgehaald door 1 persoon. Wilt u daarna zo snel mogelijk met uw kind(eren) vertrekken, zodat er voor de school weer ruimte ontstaat? Als er speelafspraakjes gemaakt moeten worden kunt u dat wellicht iets verder van de school af doen.
Het is prettig als u zowel met brengen als halen uw (bak)fietsen niet op het smalle stuk (de stoep vanaf de Elstlaan tot voorbij het “kleuter” gedeelte) parkeert en niet bij de doorgang van de hekken. U kunt wat verder doorlopen tot het bredere gedeelte of nog beter aan de overkant op de stoep (zoveel mogelijk langs de kant) uw fiets parkeren. Kortom: laten wij er met elkaar voor zorgen dat er voldoende plek is voor iedereen, zodat iedereen zich comfortabel kan voelen.
Verder stellen we het op prijs als u begripvol reageert als we u aanspreken op onveilig gedrag. Wij hebben vanaf het plein beter zicht op wat er op de stoep gebeurt. Zodoende kunnen wij het sneller zien als er een minder veilige situatie ontstaat, waar u zich wellicht zelf niet bewust van bent.
Dan als laatste nogmaals het verzoek om ook ’s morgens zo kort mogelijk bij de school aanwezig te zijn. Zodra uw kind veilig in het vak bij de leerkracht is aangekomen, kunt u na een vrolijke groet met een goed gevoel vertrekken (en niet wachten tot de kinderen de school in gaan). Op die manier ontstaat er ruimte voor andere ouders.

Het naleven van de regels in het landelijke protocol betreft een stukje bewustwording, waarbij we op uw medewerking blijven rekenen! Laten we het samen veilig en gezellig houden!

Alvast hartelijk dank namens iedereen. En natuurlijk een prettig weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

In aanvulling op onze mail van gisteren, stellen we u op de hoogte van de actualiteiten rondom het coronavirus en van onze nieuwe maatregelen. Er is op school een ‘corona team’ geformeerd met een bestuurs-, MR- en directielid om de ontwikkelingen dagelijks te monitoren en waar nodig aanvullende maatregelen te nemen. Dit team volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Vooralsnog blijven de scholen, dus ook de Nutsbasisschool, open. We besteden extra aandacht aan hygiëne en zijn alert op gezondheidsklachten van leerlingen en medewerkers. We volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD op.

De regering heeft gisteren de oproep gedaan om thuis te blijven bij milde gezondheidsklachten. Dat zijn klachten als: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden.

Is uw kind verkouden of moet het bv. hoesten? Dan kan uw kind dus NIET naar school. Ook als hij/zij niet in een risicogebied is geweest. Mocht de leerkracht gedurende de dag constateren dat uw kind gezondheidsklachten heeft, dan wordt u gevraagd uw kind op te komen halen. Uw kind dient sociale contacten zoveel mogelijk te mijden tot hij/zij weer is opgeknapt. Deze maatregelen gelden voor ouders/verzorgers en leerkrachten.

verergeren de klachten, neemt u dan telefonisch contact op met uw huisarts.

In aanvulling op onze mail van gisteren, stellen we u op de hoogte van de actualiteiten rondom het coronavirus en van onze nieuwe maatregelen. Er is op school een ‘corona team’ geformeerd met een bestuurs-, MR- en directielid om de ontwikkelingen dagelijks te monitoren.

Door invoering van deze strenge maatregelen kan het betekenen dat leerkrachten eerder thuis moeten blijven dan normaal gesproken het geval zou zijn. Zieke leerkrachten kunnen niet in alle gevallen worden vervangen. Gebrek aan personeel kan ervoor zorgen dat klassen naar huis worden gestuurd. We vragen u om alvast rekening te houden met het gegeven dat een dergelijke situatie kan ontstaan. En verzoeken u alvast na te denken over mogelijkheden met betrekking tot opvang van uw kind(eren). Zorgt u dus voor een goede bereikbaarheid en dat er altijd iemand beschikbaar is die uw kind op kan komen halen of thuis kan opvangen.

Dit zijn onze extra maatregelen voor de maand maart:

We verzoeken ouders/verzorgers van leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 om buiten de school te blijven (tenzij op afspraak);

  • We streven ernaar zo min mogelijk volwassenen in de klassen toe te laten. Ouder(s)/ verzorger(s) kunnen hun kleuter tot de deur van de klas brengen;
  • We annuleren t/m 31 maart activiteiten als uitstapjes, excursies, bibliotheekbezoek, podiumkunst en eventuele andere activiteiten waarvoor ouders (in groepsverband) naar school zouden komen.
  • Over alle activiteiten die na 31 maart plaatsvinden wordt u later geïnformeerd.

Als zich een situatie voordoet waarin een leerling of medewerker besmet is met het coronavirus, dan bepaalt de school samen met de GGD en het schoolbestuur welke vervolgmaatregelen moeten worden genomen. Daarover wordt u dan uiteraard geïnformeerd.

Met dit bericht willen wij u als ouder ook bedanken voor het in de afgelopen periode naleven van de voorzorgsmaatregelen en het bewaren van de rust.

Als u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft, dan kunt u die stellen aan de directie.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een rustig en fijn weekend,

Namens bestuur en directie,

met vriendelijke groet,

Karin van Schalkwijk

Beste ouders en kinderen,

Tijdens de periode dat de scholen verplicht zijn gesloten kunnen de kinderen doorgaan met leren. Hiervoor hebben we twee maatregelen genomen:

Het meeste schoolwerk is digitaal beschikbaar gemaakt en er zijn per kind lespakketten gemaakt.

Het digitaal leren gaat via onze online leeromgeving. Dit geldt voornamelijk voor de klassen 4 tot en met 8.

Hieronder staat de link naar de pagina met uitleg over hoe u uw kind kunt helpen dit te doen.

https://www.nutsbasisschool.nl/Voor-ouders/Online-leren-COVID-19


Het bestuur van de Stichting Nutsschool Voorschoten heeft besloten om de Nutsbasisschool te laten toetreden tot Panta Rhei. In formele zin is sprake van een bestuursfusie. Panta Rhei beheert zestien katholieke, openbare en algemeen bijzondere basisscholen in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Oegstgeest. 

Beide besturen hebben een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid om de Nutsbasisschool toe te laten treden tot Panta Rhei, waarbij ook de verschillende geledingen van beide organisaties betrokken zijn. Na verkregen instemming van beide medezeggenschapsorganen en goedkeuring van bestuurders en toezichthouders gaf ook het college van B&W Voorschoten een positief advies. Vervolgens is het besluit ter toetsing voorgelegd aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschap. Onlangs is de instemming van het ministerie ontvangen.  

De toetreding tot Panta Rhei betekent voor de Nutsbasisschool een steviger bestuurlijk, personeel en financieel draagvlak, waarbij de ondersteuning door een professioneel bestuursbureau geboden wordt. Schoolbesturen met maar één of enkele basisscholen missen doorgaans deze ondersteuning en zijn afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Die zijn wel verantwoordelijk voor de hele organisatie en de gevolgen van risico’s als die zich voordoen.  

De diversiteit van scholen en de decentrale organisatie van Panta Rhei biedt belangrijke waarborgen voor behoud en verdere ontwikkeling van de eigen identiteit van de Nutsbasisschool. Voor het personeel, de leerlingen en ouders/verzorgers verandert er weinig tot niets. Het onderwijsaanbod in Voorschoten blijft hetzelfde. Het personeel krijgt een nieuwe werkgever, en het bestuur van Panta Rhei wordt verantwoordelijk voor de continuïteit van de school. In Voorschoten behoren al twee basisscholen tot Panta Rhei: De Regenboog en Emmaus. Vanaf 1 januari 2021 zal de Nutsbasisschool ook tot deze organisatie gaan behoren. 

Dit jaar is groep 7 van de Nutsbasisschool losgegaan op het EK voetbal. Opdracht van juf Meta: maak de klas zo oranje mogelijk! Alle 31 kinderen hebben hier zo goed gehoor aan gegeven dat er inderdaad geen plekje in de klas was dat niet was bedekt met oranje vlaggetjes, petjes, slingers en shirtjes.

Charlotte (11 jaar) was door het eindresultaat zo enthousiast geworden dat ze direct voorstelde om het jeugdjournaal te mailen om zo het resultaat met heel Nederland te delen. Door het zingen van het volkslied en door te laten zien dat er aan voetbalkennis geen gebrek is in deze groep, lukte het al snel het jeugdjournaal over te halen. Zodoende kon afgelopen vrijdag 18 juni iedereen op het jeugdjournaal een kijkje nemen in de Nutsbasisschool. Voetbalkenners Lotte, Tristan en Sam mochten de wedstrijd Nederland-Oostenrijk (2-0) nabeschouwen en mochten hun advies geven aan de bondscoach voor de komen de wedstrijden. Wordt Nederland Europees kampioen, dan weten we zeker dat Frank de Boer goed naar groep 7 van de Nutsbasisschool heeft geluisterd!

Uitzending gemist? Bekijk hier de uitzending van het Jeugdjournaal van 18 juni terug. Het item met de Nutsschool is het eerste onderwerp.Noortje Deutekom van het jeugdjournaal op bezoek
Groep 7 kijkt Noord Macedonië - Nederland

Beste ouders,

Bekijk hier alle kunstwerken van de Nutsbasisschool kunstenaars: www.kunstweken.nl/nutsbasisschoolvoorschoten
Ook het jaarverslag van 2018 is weer goedgekeurd. Voor de geïnteresseerden is het document te vinden onder de documentatie van de school.
Groep 7 van de Nutsbasisschool ontmoet een echte professor
De leerlingen van groep 7 van de Nutsbasisschool hebben meegedaan aan Meet the Professor, een project georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Leiden. Op vrijdag 7 februari was het zover en kreeg groep 7 een echte professor in de klas.
Als voorbereiding op het bezoek hebben de leerlingen een aantal lessen gevolgd over de Universiteit Leiden en over wat het betekent om wetenschappelijk onderzoek te doen. Tijdens elke les kregen zij een aanwijzing over de professor die hun klas zou bezoeken. Uiteindelijk bleek Bert Koenders, oud minister van Buitenlandse Zaken, hun professor te zijn.
Bert Koenders heeft verteld wat je leert aan de faculteit Governance and Global Affairs en gebruikte hier als voorbeeld het coronavirus voor. Ook heeft hij veel verteld over het ministerschap. De leerlingen en de leerkrachten vonden het geweldig. Het was een interessant bezoek.
Aan het eind mochten de leerlingen vragen stellen en toen moest de professor toegeven dat hij lesgeven aan groep 7 veel leuker vindt dan lesgeven aan studenten. Dat is goede PR voor het beroep van leerkracht basisonderwijs!
De Happy Fridays waren ook deze periode weer een groot succes dankzij de hulp van de vele ouders die een workshop hebben gegeven!

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT