Vrijstelling van schoolbezoek

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan noodzakelijk. Het is niet in het belang van uw kind om school te missen.

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Jongeren hebben in een schooljaar voldoende vakantie. Om een dag eerder op vakantie te gaan, bijvoorbeeld om de files voor te zijn, staat het de school vrij een van de vakantiedagen voor dit doel in te leveren. De medezeggenschapsraad van de school heeft een adviesbevoegdheid om de vakantiedata vast te stellen. In de medezeggenschapsraad zijn ouders vertegenwoordigd.

Soorten vrij buiten schoolvakanties

Er zijn verschillende redenen voor vrijstelling van schoolbezoek.

Vrij voor vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan de vier volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan: 

 • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of horeca.
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar op vakantie kan.
 • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
 • De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet.

Vrij door ziekte

Een ziek kind kan niet naar school. Is uw kind ziek, waarschuw dan de school. De wetgever gaat uit van de goede trouw van de ziekmelding. Bestaat het vermoeden dat de ziekmelding niet klopt, dan kan de school de leerplichtambtenaar onderzoek laten uitvoeren. Deze informeert bij de ouders en/of schoolarts naar de achtergrond van de ziekte.

Vrij voor vijfjarigen

Een bijzondere regeling is er voor vijfjarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven als de ouders daarvoor kiezen, bijvoorbeeld om overbelasting van hun kind te voorkomen. Ouders melden dit bij de directeur van de school. Is vijf uur per week niet genoeg, dan kan de directeur het kind nog maximaal vijf uur per week extra vrijaf geven. Zodra het kind 6 jaar is geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.

Vrij voor een religieuze feestdag

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag per schooljaar vrij. In vrijwel de meeste situaties is dit voldoende. Als een leerling gebruik wilt maken van deze vorm van extra verlof, moeten zijn ouders dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk melden bij de directeur van de school. 

Een leerling krijgt geen verlof voor carnaval, omdat dit, ondanks de religieuze oorsprong, geen religieus feest is. Carnaval duurt van vrijdag- tot dinsdagavond en binnen deze periode zijn er voldoende mogelijkheden na schooltijd iets voor schoolkinderen te organiseren.

Vrij voor bijzondere talenten

Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling.

Vrij door overmacht

Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en invloed van de ouders en/of de leerling liggen. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.

Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. De leerplichtambtenaar neemt pas een besluit als hij de directeur heeft gehoord.

Bij een beslissing moeten de directeur van de school en/of leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang afwegen tegen het persoonlijk belang van het kind en bijbehorend gezin. Extra verlof wordt gegeven als hiermee een onredelijke situatie wordt voorkomen.

Extra vrij mogelijk door overmacht:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: maximaal twee dagen.
 • Huwelijksjubilea (12,5, 25, 40, 50 of 60 jaar van ouders en/of grootouders): één dag.
 • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad* van het kind: duur in overleg met directeur. 
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad* van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.

* Graden in verwantschap

 • 1e tot en met de 3e graad: ouders, broers en zussen, groot- en overgrootouders, ooms en tantes en neven en nichten (kinderen van broers en zussen).
 • 4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes en achterneven en achternichten (kinderen van kinderen van broers en zussen).

Geen extra vrij mogelijk bij

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp (zie ook bijzondere talenten).
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat bij 'Vakantie onder schooltijd'.
 • Voor vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte.
 • Familiebezoek in het buitenland.
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’.
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven’.

Vrij aanvragen

Extra verlof kunt u aanvragen bij Karin van Schalkwijk, directeur. Zie hiervoor het formulier op onze site. Zij beoordeelt elke aanvraag individueel en kan vragen om aanvullende stukken. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld). De leerplichtambtenaar is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag van meer dan tien dagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Bezwaar en beroep

Zowel de directeur als leerplichtambtenaar is verplicht een besluit te nemen binnen een redelijke termijn. Moet hiervoor een extern advies worden ingewonnen, bijvoorbeeld van een arts, dan wordt dit schriftelijk gemeld. U hebt het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Meer informatie hierover krijgt u via het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, 071-5239000. Op de contactpagina van het RBL kunt u opzoeken wie de actuele Consulent Leerplicht voor onze school is.

Download het formulier: Verzoek om vrijstelling

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl